Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRUPA TWARDOWSKI

Podstawowe definicje:

 1. Klient/kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklep.twardowski.com.pl 
 4. Sklep internetowy GRUPA TWARDOWSKI – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.twardowski.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Sklep-podmiot będący właścicielem sklepu sklep.twardowski.com.pl, którym jest działalność gospodarcza GRUPA TWARDOWSKI Sp. z .o.o.  33-300 Nowy Sącz , Piątkowa 201, NIP 7343530942 
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej- ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach  sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
 9. Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczna -ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną  ( Dz.U. Nr.144, poz. 1204 ze zm.) 
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.sklep.twardowski.com.pl 
 2. Sklep internetowy jest platformą sprzedażową za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem której Klient ma możliwość zawarcia umowy zakupu
 3. Sklep internetowy GRUPA TWARDOWSKI  prowadzący działalność pod adresem internetowym www.sklep.twardowski.com.pl  prowadzony jest przez 

GRUPA TWARDOWSKI Sp. z o.o.  , Piątkowa 201, 33-300 Nowy Sącz, 

NIP 7343530942, Regon 361177003

 1. Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego    
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych 

                 w   ramach sklepu internetowego;

 1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
 2. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

                                           Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 5. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego , jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów  Sklepu Internetowego , ze skutkiem natychmiastowym , w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu, a w szczególności , gdy Klient :
 1. w trakcie rejestracji podał w sklepie internetowym danie nie zgodne z prawdą , niedokładne , lub nieaktualne , wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
 2. za pośrednictwem sklepu internetowego  dopuścił się naruszenia dóbr osobistych  

  osób trzecich , w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego

 1. dopuści się innych zachowań, które  zostaną uznane przez sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej lub oczerniające Sklep lub jego Właścicieli 
 1. Osoba która została pozbawiona prawa do korzystania  ze sklepu internetowego , nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela sklepu
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.twardowski.com.pl  dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług w dni robocze w godzinach od 8 do 16.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj. 

-imię i nazwisko / nazwa firmy,

-adres dostawy 

– e-mai 

– telefon kontaktowy 

– NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT. 

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z GRUPA TWARDOWSKI Sp. z o.o.  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na podany w ramach zamówienia adres e-mail lub w formie tradycyjnej znajdującej się w przesyłce

Dostawa

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia. 
 3. Dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
 5. Towary zamówienie z opcja dostawy są wysyłane w ciągu 2 do 7 dni roboczych od otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia , bądź w przypadku płatności przedpłaty dopiero po zaksięgowaniu wpłaty.
 6. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.
 7. Odbiór osobisty zamówienia w sklepie przez Klienta jest bezpłatny
 8. Klient wybierając dostawę zamówionego towaru za pośrednictwem firmy zewnętrznej ma prawo do zweryfikowania zawartości przesyłki natychmiast po jej otrzymaniu . W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad/ uszkodzeń powstałych w czasie dostawy powinien zostać spisany odpowiedni protokół 
 9. Nieodebranie zamówienia od kuriera skutkuj zwrotem do nadawcy , a koszty zwrotu ponosi Kupujący

Ceny i metody płatności w sklepie internetowym.

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

 Zawierają wszystkie   składniki, w tym podatek VAT.

 1. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a).  przelewem na numer rachunku bankowego: 

SANTANDER BANK : PL95 1090 1838 0000 0001 3501 5076

b). poprzez system płatności online – w tym płatności kartą, szybkim przelewem

c). płatność za pobraniem 

d). płatność przy odbiorze osobistym gotówką w kasie

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres twardowski@twardowski.com.pl w terminie 14 dni i wysyłając je na adres GRUPA TWARDOWSKI Sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: towar ( usługa) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy lub dostarczenia przez Sklep towarów do zwrotu.
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do przesyłki powinno być dołączone oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy wraz z wymienieniem nazw bądź kodów zwracanych towarów
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach  określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. W szczególności gdy przedmiotem jest towar wyprodukowany według specyfikacji klienta .

Reklamacje

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:

regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,

regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

 1. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres twardowski@twardowski.com.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 2. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 4. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 5. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 9. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu , w takim zakresie , jak wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego 
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać mailowo na adres twardowski@twardowski.com.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego
 4. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko , adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu 
 5. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni , a gdyby to nie było możliwe , do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona   

Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20-03-2024 r. i dotyczy umów zawartych od tej daty.